“Vi krever at årsaken til – og ansvaret for – at det gått 23 år før vårt krav om ny gransking har fått gjennomslag i seg sjøl må gjøres til gjenstand for gransking.”

Erklæring fra de etterlatte, samlet på Skaland, 30.04.2002

I samband med ny gransking av Utvik Senior forliset har vi, de pårørende til mannskapet om bord, funnet det nødvendig å organisere oss. 

De erfaringer vi har gjort i de fireogtyve år som har gått siden forliset har fullstendig undergravd vår tillit til myndighetenes vilje og evne til å finne sannheta om årsaken til forliset. Vi ønsker derfor å være representert i den kommende granskinga. Vi krever at myndighetene lytter til våre oppfatninger om hvilke spørsmål som skal gjøres til gjenstand til gransking og hvordan granskinga skal organiseres og at man venter på at en slik dialog kan komme i stand. 

Hadde man lånt øre til de etterlatte, og til den ekspertise som finnes blant fiskerne, – fra dag en – ville man allerede den gangen kunne ha konkludert med at Utvik Senior var rent i senk. Mulighetene for å finne fram til hvilket annet fartøy som var involvert var da langt større enn den er nå 24 år seinere. 

Vi visste at granskingskommisjonens konklusjon var usann. Derfor organiserte vi et eget søk med miniubåt i 1979. I dette søket fant vi åstedet for forlistet i åpent og reint farvann. På et lite område – seks kilometer fra nærmeste grunne – var det samlet tunge og lette vrakdeler fra alle deler av skipet. Det fantes ingen annen forklaring enn at det var her forliset hadde skjedd. Vi hadde fullgodt bevis for at grunnstøtingsteorien måtte forkastes. Likevel avviste myndighetene vårt krav om gjenopptakelse av granskinga. 

Tapet av familieforsørgere har gitt mange av oss store økonomiske problemer. Enkelte har i tillegg slitt med nerveproblemer. Myndighetene har ikke bidratt med en krone i økonomisk støtte og har heller ikke gitt noe tilbud om oppfølging fra helsepersonell. Tvert om; myndighetenes manglende vilje og evne til å granske årsaken til forliset har vært en stein til byrden og årsak til det sinne og den frustrasjon vi har båret på. Myndighetene er direkte ansvarlig for at en løgn er blitt stående som den offisielle sannhet om Utvik Senior’s skjebne. Denne løgna har veltet ansvaret for forliset over på mannskapet. Dermed har også muligheten for å finne fram til det andre fartøyet som var involvert i ulykka vært blokkert og slik også den potensielle muligheten for å kunne fremme erstatningskrav. 

På denne bakgrunn vil vi vurdere om det er grunnlag for å reise erstatningskrav overfor myndighetene. Vi vil i første omgang be om en bevilgning slik at vi kan slippe å bære utgiftene til juridisk bistand og til å organisere våre innspill i forbindelse med granskinga. 

Vi er sjølsagt takknemlige for at regjeringa har besluttet seg for å granske årsaken til forliset. 

Men dette er ikke nok. Vi krever at årsaken til – og ansvaret for – at det gått 23 år før vårt krav om ny gransking har fått gjennomslag i seg sjøl må gjøres til gjenstand for gransking. 

Granskingskommisjonen spilte en sentral rolle gjennom sin tilrådning da ny gransking ble avslått i 1979. Georg Blichfeldt, som har bistått de etterlatte, har uttalt til media at granskingskommisjonen ved denne anledninga “utviste grov uforstand eller var under instruksjon”. Dette er en svært alvorlig anklage, men vi stiller oss fullt ut bak dette usagnet. Blant annet handlet granskingskommisjonen mot bedre vitende da den erklærte stedet hvor vi gjorde våre funn i ubåtsøket som “urent farvann under de rådende forhold”. Dybden er her 35 meter og det er 6 kilometer til nærmeste grunne. Likevel ble denne påstanden brukt som grunnlag for å holde fast ved konklusjonen om grunnstøting og å avvise behovet for ny gransking. Vi viser til den dokumentasjon som Blichfeldt legger fram her i dag. 

En av medlemmene som var med i granskingskommisjonen den gangen, Emil Aall Dahle, sitter nå i den faste kommisjonen for gransking av forlis i fiskerflåten. Vår oppfatning er at han, på bakgrunn av hans rolle i Utvik Senior saka, ikke er skikket til et slikt verv. Pressemeldinga som i 1979 ‘oppfant’ ei ny grunne utafor Senja var ført i penna av Dahle. 

I forkant av denne pressekonferansen har vi satt ned en arbeidsgruppe på fire medlememmer som har fått fullmakt til å representere de etterlatte. Denne gruppa består av Karstein Fredriksen, Arnfinn Hay, Guri Abelsen og Janita Olsen. Den har pekt på Arnfinn Hay som sin talsmann. 

Til slutt vil vi rette en takk til Brennpunkt redaksjonen ved Alf R. Jakobsen for det store arbeidet som har vært nedlagt de siste åra og til freelance-journalist Georg Blichfeldt for å grepet fatt i denne saka, for å ha gjennomført innledende undersøkelser og for å ha sørget for å bringe saka fram for media. Årsaken til at myndighetene nå finner det betimelig å gjenoppta granskinga ligger i Brennpunkt programmet som vises på NRK senere i kveld. 

35 av de etterlatte deltok på møtet. 

%d