Navlegransking

Fra Nettstedet Utvik-Senior, publisert 25.06.2004

KOMMENTAR: Navlegransking?

De etterlatte ba Stortinget om ei gransking av myndighetenes håndtering av Utvik-Senior saka. Ansvar for denne håndteringa hadde Justisdepartementet. Og nå sitter Stortinget og venter – på ubestemt tid – på at Justisdepartementet skal vurdere myndighetenes håndtering av saka.  

Dette er situasjonen etter at Odd Einar Dørum i spørretimen 19.05.04 ikke var villig til å gi Lena Jensen (SV) svar på når han han vil komme tilbake til Stortinget med et resultat av vurderinga. Det ser med andre ord ut for at Stortinget har gitt Justisdepartementet en utrederrolle i ei sak hvor det departementet sjøl som er kommet under kritikk. 

Og ikke nok med det. Det ser også ut som om Stortinget har gitt fra seg initiativet i ei sak som ligger midt i kjerna av deres kompetanseområde; – det gjelder deres kontroll av regjeringas myndighetsutøvelse. 

Lovverk vedtatt av Stortinget pålegger regjeringa å granske større ulykker. En rekke forhold ved Utvik-saka peker på at denne oppgaven ikke er utført på tilfredstillende måte og det er fra en rekke hold pekt på at dette kan skyldes innebygde svakheter ved granskingsordninga. 

Dørum burde selv se det absurde i situasjonen. Justisdepartementet hadde – og har fortsatt ansvaret – for granskingene av forlis i fiskeflåten. Det var Justisdepartementet som i 1981 avslo de etterlattes krav om ny gransking etter at de hadde funnet forlisstedet i reint farvann og kunne bevise at granskingskommisjonens konklusjon; – grunnstøting, ikke kunne være riktig. Dermed ble etterlatte av departementet påført ei ventetid på 25 år før sannheta om forliset kom på bordet. Dørum burde innse at departementet ikke kan gi en uhildet vurdering av egen rolle i denne saka. I øyeblikket bidrar han til at Justisdepartementet nok en gang påfører de etterlatte unødig og smertefull ventetid.

Under finnes referat av replikkvekslinga mellom Dørum og Jensen i spørretimen. 

DATO: 2004-05-19 
SPØRRER: Jensen, Lena (SV) 
RETTES TIL: Justisministeren 
SVARER: Dørum, Odd Einar (V) 
Spørsmål nummer 6 
Lena Jensen (SV) [ 11:33:52 ] : Jeg vil tillate meg å stille følgende spørsmål til justisministeren: 

« To offentlig nedsatte kommisjoner har lagt frem sin utredning om forliset av « Utvik Senior » og kommet til to ulike konklusjoner. Saken har versert i 26 år og har vært en stor belastning for familie, pårørende og lokalsamfunnet. Det er nødvendig at statsråden griper inn i saken og at det iverksettes gransking av offentlige myndigheters håndtering av saken. 
På hvilken måte vil statsråden følge opp « Utvik Senior » -saken, og når vil et punktum i saken kunne bli satt? » 
Statsråd Odd Einar Dørum [ 11:34:22 ] : Undersøkelseskommisjonen, som ble oppnevnt i 2002 etter funn av fartøyets hovedmotor, avgav sin rapport 20. april i år. Kommisjonen har nedlagt et betydellig omfattende arbeid som har resultert i en grundig rapport. 
Oppfølgingen av rapporten er et arbeid jeg prioriterer høyt, særlig av hensyn til de pårørende. Men da dette også vil kunne bli omfattende og tidkrevende, ber jeg om forståelse for at det kan ta noe tid før dette arbeidet kan være ferdigstilt. I revidert nasjonalbudsjett er det gitt en foreløpig orientering om arbeidet med oppfølgingen av rapporten fra undersøkelseskommisjonen. 
Kommisjonen opplyste da den avleverte sin rapport, at den ennå ikke hadde mottatt svar fra flere utenlandske myndigheter om de skulle være kjent med fartøy som kunne ha befunnet seg i området på forlistidspunktet. Justisdepartementet har spesielt bedt Utenriksdepartementet om å forhøre seg med de angjeldende lands myndigheter om sakens stilling. Dersom det framkommer nye opplysninger som følge av dette, vil disse bli forelagt kommisjonen. 
Jeg vil uansett gå gjennom den avgitte rapporten og dens konklusjoner, og jeg vil også sørge for at myndighetenes samlede håndtering av saken vil bli gjennomgått. Og som en del av det, også å se på spørsmålet om eventuelle erstatninger, slik at de vil bli vurdert i en slik helhet. Deretter vil jeg komme tilbake til Stortinget. 
Jeg vil tilføye at jeg vil gjøre dette så raskt som det er forsvarlig og mulig. Det er jo en sak som har versert siden 1978. Jeg forstår at de som har hatt dette tett inn på livet, føler dette som en stor belastning. Men når det først er kommet dit at vi etter 2002 fikk denne grundige rapporten, skal jeg også sørge for at det som er nødvendig, blir gjort på en skikkelig måte. Det legger jeg til grunn at jeg vil gjøre. Og når det gjelder framdrift, er det et arbeid jeg vil følge nøye, slik at det ikke skal være noen – la meg si det slik – unødige forsinkelser av saken, utover det som er berørt i de saklige forhold som jeg nå har nevnt i mitt svar til representanten. 
Lena Jensen (SV) [ 11:36:08 ] : Jeg vil først og fremst takke for svaret, og takke for at justisministeren er såpass engasjert i saken. 
Det var slik at da revidert budsjett ble lagt fram, var det stor skuffelse blant familie, pårørende og andre som var opptatt av forliset av « Utvik Senior ». En hadde håpet på at statsråden ville komme med mer konkrete løfter og lovnader om hvordan han ønsker å håndtere saken framover, og at man tar et politisk ansvar i saken. 
Som statsråden sa, har denne saken versert i 26 år, og det har vært en belastning for både pårørende og andre som har jobbet med, og drevet fram, saken – og de har drevet fram saken « på egen kjøl ». De har ventet på svar på sine utallige spørsmål. Statsråden sier han vil prioritere saken, og vil komme tilbake så raskt som mulig. Men jeg ønsker at statsråden kan si noe mer konkret i forhold til tidsaspektet i denne saken, og om han kan si noe om det politiske ansvaret statsråden vil ta i saken. 
Statsråd Odd Einar Dørum [ 11:37:12 ] : Jeg har tatt et politisk ansvar, og det er allerede gjort i revidert nasjonalbudsjett. Der står det noe som ikke har vært uttalt tidligere, men det stod på trykk den 11. mai: 

« Videre vil man vurdere myndighetenes samlede håndtering av saken.» 
Det vil med andre ord si at Justisdepartementet tar ansvar for å sørge for at det blir gjort. Man vil i den forbindelse naturligvis se på spørsmålet om eventuelle erstatninger, fordi det vil henge sammen med helhetsvurderingen. 
Jeg kan forstå at mennesker som har ventet siden 1978, forventer raske resultater. Men jeg mottok rapporten den 20. april – jeg tror det var da – og det var tre uker før revidert budsjett ble framlagt. Det finnes ingenting innenfor noen form for forsvarlig norsk saksbehandling som tilsier at dette ville ha vært mulig i løpet av den tiden. Det jeg har kvittert ut her, er for det første det jeg tror de pårørende ville vite, at skipet var på rett sted. De skulle ikke leve med den forestilling at man feilnavigerte. Dernest tar jeg ansvaret for å gå gjennom den samlede håndtering og i den sammenheng vurdere erstatningsspørsmål. Da har jeg tatt et ansvar, og jeg vil gjøre dette så raskt som jeg kan. 
Lena Jensen (SV) [ 11:38:19 ] : Som statsråden sier, har det vært satt ned to offentlige granskingskommisjoner, og disse har kommet til to ulike konklusjoner på « Utvik Senior » -forliset. Men det mangler fortsatt mange svar i saken. 
Jeg vil utfordre statsråden og lurer på om han mener at det er på tide å sette ned en offentlig granskingskommisjon når det gjelder norske myndigheters håndtering av denne saken. 
Statsråd Odd Einar Dørum [ 11:38:52 ] : Det jeg har sagt her, er at jeg tar ansvar og sørger for at saken blir gjennomgått. Når saken blir framlagt for Stortinget, vil Stortinget fritt kunne vurdere om man synes dette er godt nok eller ikke. Men det sier seg selv at når vi skal gå igjennom myndighetenes samlede håndtering, skal vi gjøre det. 
Når det gjelder saken, er den heller ikke avsluttet fra kommisjonens side, fordi man har manglet svar fra en rekke land. Men kommisjonen valgte å gi de svar man hadde, bl.a. fordi man var sikker på hva som var årsaken til forliset – selv om man ikke kunne peke ut hvem. Da er det min plikt å purre på denne informasjonen så langt som det er mulig, det er min plikt å vurdere rapporten, og det er min plikt å se på den samlede håndteringen. Dette tar jeg selvfølgelig et politisk ansvar for, og Stortinget vil få saken. 

%d