Krav om gransking av myndighetenes håndtering

Uttalelse fra kommunstyret i Berg vedtatt 24. feb 2004: Krever gransking av myndighetenes håndtering av Utvik-Senior saka 


Utdrag: Kommunestyret i Berg vil be Stortinget om å iverksette ei gransking av myndighetenes håndtering av Utvik-Senior saka i perioden 1978-1980. Ei slik gransking er helt nødvendig for å kunne få klargjort om det virkelig var slik at myndighetspersoner motarbeidet oppklaringa av saka. Det finnes en rekke forhold som understøtter en slik antagelse. 

Uttalelsen i sin helhet: 

Bakgrunn: 

Stortinget har gitt den nye Mehamnkommisjonen et todelt mandat: For det første å undersøke årsaken til ulykka; – for det andre å granske om det ”hefter mangler ved norske offentlige myndigheters medvirkning i forbindelse med de tidligere granskinger av ulykken.” 

Den nye Utvik-Senior kommisjonen sitt mandat er avgrensa til å undersøke årsaken til ulykka. 

Kommunestyret vil påpeke at det i Utvik-Senior saka finnes en rekke forhold som peker mot at den første granskinga styrte vekk fra den virkelige forlisårsaken. Det er derfor et like stort behov for i denne saka – som i Mehamn-saka – å undersøke om det hefter mangler den tidligere gransking av ulykken.

De forhold som peker mot et slikt behov gjennomgåes i detalj i den dokumentasjonen som er vedlagt. Her vil vi trekke fram noen få punkter. 

Flere fiskebåtskippere – samt skipper på bruksvaktsskøyta – fortalte i politiforklaringer om observasjoner av uidentifiserte fartøyer i det aktuelle området omkring forlistidspunktet. Forsvaret slo på tross av dette fast at det ikke fantes uidentifiserte fartøyer i området og at det derfor ikke kunne ha vært kollisjon. Kommisjonen valgte å støtte seg til forsvaret sin framstilling. Under den nye gransking har et militært personell som overvåket radarbildet fra området berettet at han så to fartøyer smelte sammen på skjermen og rapporterte om dette til sine overordnede. 

Den første granskinga hadde pekt på grunnstøting som sannsynlig forlisårsak. Dette til tross for at det utpekte grunnstøtingsområdet var saumfart av dykkere. De fant ingenting. I sin rapport slo de fast at dersom Utvik-Senior hadde gått på grunn her ville de ha funnet spor etter båten. 

Etter at den første granskinga var avsluttet gjennomførte de etterlatte et søk med miniubåt. De fant da forlisstedet i reint farvann 6 kilometer fra nærmeste grunne og på 35 meters dyp. Ansamling av vrakdeler fra alle parter av skipet fortalte at det var her båten hadde gått ned. Videobåndet fra miniubåtsøket var en klar dokumentasjon på at forlisårsaken ikke kunne være grunnstøting. Likevel ble kravet om ny gransking avslått. 

Henvendelse til Stortinget: 

Kommunestyret i Berg vil be Stortinget om å iverksette ei gransking av myndighetenes håndtering av Utvik-Senior saka i perioden 1978-1980. Ei slik gransking er helt nødvendig for å kunne få klargjort om det virkelig var slik at myndighetspersoner motarbeidet oppklaringa av saka. Det finnes en rekke forhold som understøtter en slik antagelse. Verken lokalsamfunnene på yttersida av Senja, de etterlatte eller de som var involvert i granskinga den gangen kan leve med at dette spørsmålet får stå uavklart. 

For dokumentasjonen som følger henvendelsen, klikk her.

%d