Kommisjon 1 … vrakdelene ble funnet et område som vil være urent …

Pressemelding kommisjon 1, 12.10.1979:
Tilrår avslag ny gransking,

Medlemmene i den tidligere utnevnte undersøkelseskommisjon i anledning M/K “UTVIK-SENIOR”s forlis den 17.2.1978, bestående av fisker A. Aleksandersen, forskningssjef A. Endal og dosent E. Dahle har etter anmodning fra den tidligere formann, sorenskriver H. Fugleberg studert det nye materiale som er fremkommet etter at kommisjonen avla sin rapport den 18.1.1979.

Kommisjonen konkluderte i sin rapport bl.a. som følger: 

“Kommisjonen kan ikke gi noe entydig svar på hvorfor “Utvik- Senior” forliste den 17. februar 1978. Etter kommisjonens mening finnes det to sannsynlige årsaker. Fartøyet kan ha kantret etter nedising, og deretter drevet inn i fallene, eller gått inn i fallene på grunn av feilnavigering. Deretter har fartøyet blitt delvis knust”. 

Når det gjelder teorien om mulig feilnavigering, viser funnene at man ombord i UTVIK-SENIOR kan ha tatt feil av KJØLVA og OKSEN. 

Det uidentifiserte radarekko som ble observert fra bruksvaktfartøyet AARVAK kl. 2005 den 17.2.1978 er vist på kart (side 16) i kommisjonens rapport av 18.1.1979. Ekkoet kan ha vært UTVIK-SENIOR med kurs for KJØLVÅ.

Området utenfor KJØLVA er urent langs den aktuelle kurslinien under de rådende værforhold. UTVIK-SENIOR kan først ha blitt delvis knust av et grunnbrott, og deretter blitt malt istykker på bunnen i løpet av natten 17/18 februar 1978.

Når det gjelder kollisjon som mulig forlisårsak, er dette tidligere grundig behandlet i kommisjonens rapport. De nye vrakdelfunnene styrker ikke teorien om kollisjon, hverken når det gjelder delenes beskaffenhet eller deres beliggenhet.

Som nevnt ble delene funnet i et havområde som vil være urent under de værforhold som rådet da UTVIK-SENIOR forliste. Det gjøres ellers oppmerksom på at kommisjenens rapport av 18.1.1979 er offentlig tilgjengelig.

Medlemmene av den tidligere oppnevnte undersøkelseskommisjon er ut fra ovenstående enstemmig av den oppfatning at en ikke ser noen hensikt i å gjenoppnevne kommisjonen og kan derfor ikke ovenfor Sjøfartsdirektoratet og Justidespartementet anbefale det.

%d