Sjøfartsdirektoratet … “ikke nødvendig å gjenoppta granskinga”


Tilrådning til Justisdepartementet
fra Sjøfartsdirektoratet:
Avslag – ny gransking


Det vises til departementets brev av 8. oktober 1979 med vedlegg.

Spørsmålet om gjenoppnevning av undersøkelseskommisjonen ble forelagt kommisjonens formann, sorenskriver Halfdan Fugleberg og sjøfartsinspektøren i Tromsø ved brev av 11. oktober 1979. Sistnevnte avga sin uttalelse i brev av 16. oktober s.å. og kommisjonens formann i brev av 13. november s.å. Kopier legges ved.

Jfr. forøvrig vedlagte kopier av brev av 17. og 20. oktober 1979 fra kommisjonens formann.

Som det vil framgå anbefalte sjørfartsinspektøren i Tromsø at kommisjonen burde se de filmopptak som ble tatt av de funn som ble gjort under letingen etter vraket av fartøyet i august 1979.

I overensstemmelse med sjørfartsinspektørens forlsag har tre av kommisjonens medlemmer sett et redigert utdrag av filmen og det framgår av ovennevnte uttalelse av 13. november f.å. fra kommisjonens formann, at kommisjonen enstemmig er kommet til at en ikke har funnet grunnlag for å anbefale at kommisjonen gjenoppnevnes.

Det nevnte utdrag av filmen ble også vist på et møte i Sjøfartsdirektoratet den 13. desember f.å., etter anmodning fra direktoratets Sakkyndige Råd. Karstein og Sigmund Fredriksen, Skaland anmodet om å få delta i nevnte møte. Foruten Karstein og Sigmund Fredriksen og direktoratets ledelse, var også formannen i Sakkyndig Råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet, overingeniør Fridtjof Løvmo til stede. Under møtet framla Karstein og Sigmund Fredriksen sine synspunkter på undersøkelseskommisjonens rapport. Blant annet var de ikke enige i kommisjonens konklusjoner hva angikk årsaken til forliset. De hevdet at på grunnlag av de foreliggende funn og den film som var tatt opp at årsaken til forliset måtte være kollisjon med et ukjent fratøy.

For øvrig kan en opplyse at rapporten fra undersøkelses-kommisjonen ble behandlet av Sakkyndig Råd den 21. september d.å. Rådet kom blant annet til at det ikke utelukket teorien om kollisjon som en mulig årsak til forliset, men rådet anså det ikke nødvendig å foreslå gjenoppnevnig av kommisjonen. Rådet forutsatte imidlertid som nevnt at den filmen ble vist i Sjøfartsdirektoratet og at eventuelle nye momenter som framkom skulle forelegges rådet.

Som nevnt ovenfor ble filmen vist i Sjøfartsdirektoratet den 13. desember d.å. og etter møtet med Karstein Fredriksen m.fl. drøftet en Sjøfartdirektoratet om hvorvidt hr. Fredriksens redegjørelse og filmen inneholdt nye momenter som kunne føre til at kommisjonen burde gjenoppnevnes. I likhet med Sakkyndig Råd vil Sjøfartsdirektoratet ikke utelukke annen årsak til forliset enn det kommisjonen er kommet fram til. En kom imidlertid til at filmen ikke gir noe entydig svar på hva som kan ha vært årsak til forliset, og en finner ikke å ville tilrå at kommisjonen gjenoppnevnes. En eventuell kollisjon som årsak til forliset har ikke spesiell betydning for det forebyggende arbeid Sjøfartsdirektoratet i forbindelse med fiskefartøyers sikkerhet.

For øvrig viser en til vedlagte kopi av brev av 31. desember d.å. fra Ole I. Hay, Skaland. Hay og Fredriksen er tilskrevet som vedlagte gjenparter av brev av dags dato viser.

Ivar Sandvik

%d bloggers like this: